Giadinh.net - Nh?ng h?ng hc th??ng g?p ? t? l?nh th??ng r?t d? x? l, b?n c th? t? s?a ch?a nh?ng h?ng hc nh? ny m khng c?n ph?i mang ra c?a hng s?a ch?a hay g?i th?.

?y t? c n??c: ?y l hi?n t??ng do th?c ph?m ti?t ra nhi?u n??c, ?ng d?n n??c th?i khi x? tuy?t b? t?c.

T? khng l?nh: Hi?n t??ng ny l do chng ta ?? th?c ph?m qu nhi?u, v? tr nm cng t?c r?-le khng thch h?p. B?n c th? ?i?u ch?nh l?i l??ng l??ng th?c, ?? nm cng t?c v? pha ?? l?nh cao h?n generic zithromax cheap.

Qu?t c?a t? lm b?ng ph??ng php gin ti?p khng quay ???c: Chng ta c th? ki?m tra xem cnh qu?t c b? k?t khng, dy cu?n ??ng c? qu?t c b? ??t khng v ki?m tra l?i cng t?c qu?t.

H? th?ng bnh r?ng c?a b? ??nh gi? x? tuy?t b? h?ng, ti?p xc khng t?t: Chng ta ki?m tra l?i, n?u khng quay th nn thay m?i.

Ti?p ?i?m c?a r?-le x? tuy?t khng t?t ho?c l?p khng chnh xc: Chng ta ki?m tra l?i, ph?i ?? m?t c nhm p st vo dn l?nh.

Khi kh?i ??ng hay t?t t? nghe ti?ng ku: Hi?n t??ng ny l do 4 vt b?t dn l?nh b? l?ng ra. B?n c th? lm 4 ci lt b?ng cao-su, c?t ngu?n ?i?n, tho vt ra r?i ??m mi?ng cao-su vo, xi?t l?i nh? c?.