9 lỗi và cách sửa máy lạnh phổ biến nhất ( P.2)

su co thuong gap o may lanh

5. Máy ch?y liên t?c nh?ng không ?? l?nh.

a. Nguyên nhân:

1. Thi?u gas.

2. ???ng ?ng gas l?ng b? c?n tr? ho?c ngh?t.

3. L?c gió b? d?.

4. Dàn l?nh b? d?.

5. Không ?? không khí ?i qua dàn l?nh.

6. Dàn ng?ng t? b? d? hay b? ngh?t m?t ph?n.

7. Có không khí hay khí không ng?ng trong máy l?nh.

8. Không khí gi?i nhi?t không tu?n hoàn.

9. Máy nén ho?t ??ng không hi?u qu?.

10. T?i quá n?ng.

b. S?a ch?a:

 1. Th? xì, ?o Gas, x?c Gas, ki?m tra P ht , x?…

2. Thay th? chi ti?t c?n tr?

3. Làm s?ch hay thay

4. Làm s?ch

5. Ki?m tra qu?t

6. B?o trì dàn nóng

7. Rút gas hút chân không và s?c gas m?i

8. Tháo d? các v?t c?n dòng không khí gi?i nhi?t

9. Ki?m tra hi?u su?t máy nén

10. Ki?m tra t?i

6. Áp su?t hút th?p.

a. Nguyên nhân:

1. Thi?u gas

2. ???ng ?ng gas l?ng b? c?n tr? ho?c ngh?t

3. L?c gió b? d?

4. Dàn l?nh b? d?

5. Không ?? không khí ?i qua dàn l?nh

6. Van ti?t l?u b? ngh?t

7. Van ti?t l?u hay ?ng mao b? ngh?t hoàn toàn

8. B?u c?m bi?n c?a van ti?t l?u b? xì

b. S?a ch?a:

1. Th? xì

2. Thay th? chi ti?t c?n tr?

3. Làm s?ch hay thay

4. Làm s?ch levitra en ligne

5. Ki?m tra qu?t

6. Thay valve

7. Thay valve ho?c ?ng mao

8. Thay valve flagyl medication

7. Áp su?t hút cao.

a. Nguyên nhân:

1. D? gas

2. Máy nén ho?t ??ng không hi?u qu?

3. V? trí l?p c?m bi?n không ?úng

4. T?i quá n?ng

b. S?a ch?a:

1. Rút b?t l??ng gas ?ã s?c

2. Ki?m tra hi?u su?t máy nén

3. ??i v? trí l?p c?m bi?n

4. Ki?m tra t?i

8. Áp su?t nén th?p.

a. Nguyên nhân:

1. Thi?u gas

2. Máy nén ho?t ??ng không hi?u qu?

b. S?a ch?a:

1. Th? xì

2. Ki?m tra hi?u su?t máy nén

9. Áp su?t nén cao.

a. Nguyên nhân:

1. D? gas

2. Dàn ng?ng t? b? d? hay b? ngh?t m?t ph?n

3. Có không khí hay khí không ng?ng trong máy l?nh

4. Không khí gi?i nhi?t không tu?n hoàn

5. Nhi?t ?? c?a không khí ho?c n??c gi?i nhi?t cao

6. Thi?u không khí ho?c n??c gi?i nhi?t

b. S?a ch?a:

1. Rút b?t l??ng gas ?ã s?c

2. B?o trì dàn nóng

3. Rút gas hút chân không và s?c gas m?i

4. Tháo d? các v?t c?n dòng không khí gi?i nhi?t

5. C?a máy nén ra ki?m tra, s?a ch?a, thay th?.

6. Ki?m tra v t?ng quá trình gi?i nhi?t ln.

Tho?t nhìn thì có v? ph?c t?p nh?ng n?u ng??i tiêu dùng ch?u khó dành chút th?i gian ?? tham kh?o và nghiên c?u, ch?c ch?n có th? s?a ?i?u hoà d? dàng t?i gia. Tuy nhiên ngay c? ?ã nghiên c?u và th?c hi?n nh?ng v?n không giúp ích ???c, b?n nên g?i ngay cho trung tâm s?a máy l?nh giá r? ?? h? tác nghi?p k?p th?i và giúp b?n t?t nh?t.


Tin mới hơn
Tin cũ hơn