S? d?ng ?i?u ho khng cn l nhu c?u xa x? v?i nhi?u ng??i. V v?y vi?c lm quen v?i nh?ng l?i lin quan c?ng c?n ph?i ???c ch .

D??i ?y trung tm s?a my l?nh t?i hcm chng ti mu?n cung c?p m?t s? l?i hay g?p v cch kh?c ph?c hi?u qu? nh?t.

1. My b? thi?u gas, h?t gas My ?i?u ho l m?t h? th?ng kn v gas l?nh bn trong my l lo?i ha ch?t r?t b?n khng b? phn h?y trong ?i?u ki?n ho?t ??ng c?a my nn khng c hi?n t??ng hao h?t gas.

My ch? thi?u gas, h?t gas trong tr??ng h?p b? r r?, x trn ???ng ?ng, t?i cc van, cc ch? ??u n?i ?ng b?ng r?c-cohay trong qu trnh l?p m?i ng??i l?p ??t khng ki?m tra v n?p ?? gas.

Khi my b? thi?u gas ho?c h?t gas s? c m?t s? hi?n t??ng sau :

- N?u b? x h?t gas my khng l?nh. N?u b? thi?u gas my km l?nh.

- C hi?n t??ng bm tuy?t ngay van ?ng nh? c?a dn nng.

- Dng ?i?n ho?t ??ng th?p h?n dng ??nh m?c ghi trn my.

- p su?t gas ht v? my nn th?p h?n p lm vi?c bnh th??ng (bnh th??ng t? 65-75psi). p su?t pha cao p c?ng th?p h?n bnh th??ng.

- khi b? thi?u gas board ?i?u khi?n s? t? ??ng t?t my sau kho?ng 5-10 pht v bo l?i trn dn l?nh.

2. My nn khng ch?y

My nn (Block) ???c xem l tri tim c?a my ?i?u ho, khi my nn khng ch?y th ?i?u ho khng l?nh.

su co thuong gap o may lanh

M?t s? nguyn nhn lm my nn khng ch?y :

- M?t ngu?n c?p ??n my nn : do l? do board ?i?u khi?n, contactor khng ?ng, h? m?ch.

- Nh?y thermic b?o v? my nn : th??ng do h? t?, qu?t dn nng y?u ho?c h?, motor my nn khng quay.3. Chy m?t trong cc cu?n dy ??ng c? bn trong, tr??ng h?p ny c th? d?n t?i nh?y CB ngu?n.

- My nn ch?y ?n:Khi my l?nh c?a b?n b? hi?n t??ng ny th b?n th??ng nghe ???c ti?ng ?n pht ra t? pha gin nng, t?c l t? pha c?c nng th??ng ??t ngoi tr?i.a. Nguyn nhn:1. D? gas.2. C chi ti?t bn trong my nn b? h?.3. C cc bulong hay ?inh vt b? l?ng

- Ch?a tho cc t?m v?n chuy?n

- C s? ti?p xc c?a 1 ?ng ny v?i ?ng khc ho?c v? my

S?a ch?a:

 - Rt b?t l??ng gas ? s?c b?ng cch x? ga ra mi tr??ng b?ng kha l?c gic. V? tr x? ra ngay t?i ??u cn pha cu?i c?a gin nng c?c nng.

- Thay my nn b?ng cch ?i mua my nn ?ng m s?, th??ng hi?u, ?ng cng su?t v thay th? ho?c nh? t?i chuyn vin thay th?.

- V?n ch?t cc bulng hay vis, ki?m tra xem my nn c ?ng v?i tnh tr?ng nh? ban ??u hay khng nh.

- Tho cc t?m v?n chuy?n nh?m ?? cho h? my ?? va ch?m v gy ku.

- N?n th?ng hay c? ??nh ?ng sao cho khng ti?p xc v?i ?ng ho?c cc chi ti?t kim lo?i khc. Ki?m tra xem m?t ?? ??t my nn c b? xin, l?ng hay b? cong lm cho my nn b? xin v ??ng v?i thnh c?a v gin nng c?c nng v gy nn ku.

- Ki?m tra xem cc buloong pha d??i ?y my nn xem c l?ng hay khng. N?u lng th xi?t v?a ph?i nh. Khng ???c xi?t ch?t cc buloong ? nh.

4. Qu l?nh:

a. Nguyn nhn:

 - B? ?i?u khi?n nhi?t ?? (thermostat) b? h?.

- Ch?nh nhi?t ?? xu?ng qu th?p so v?i nhu c?u s? d?ng.

b. S?a ch?a:

 - Ki?m tra thng m?ch c?a b? ?i?u khi?n nhi?t ?? v dy d?n.

- St l?i nhi?t ?? cho ph h?p.

Xem ti?p ph?n 2