B?o tr my l?nh l m?t cng vi?c c?n th?c hi?n theo ??nh k?, khng nh?ng gip ti?t ki?m ?i?n n?ng v b?o v? s?c kh?e ng??i dng.

Nn b?o tr my khi c cc v?n ?? sau:

  • - My l?nh y?u l?nh ho?t ??ng khng ?ng cng su?t m?c d ? ch?nh remote nhi?t ?? th?t nh?t nh?ng my l?nh v?n khng l?nh.
  • - My l?nh ch?y ku to ? 2 dn nng v dn l?nh, my l?nh ch?y ?n l do b?i b?n bm ? cnh qu?t v moter ho?c m?t n? l?p khng ???c h?p. Ch? c?n ki?m tra v? sinh l s? h?t.
  • - My l?nh thi?u gas
  • - My lanh b? ch?y n??c ? dn l?nh: ch?y n??c l h? qu? c?a vi?c thi?u gas d?n ??n bm tuy?t dn l?nh ho?c ng?c ???ng ?ng tho?t n??c do b?i b?n.
  • - My l?nh ch?y r?t t?n ?i?n so v?i bnh th??ng, b?i b?n l l do lm phng ch?m l?nh

bao-tri-may-lanh

Vi?c b?o tr s? gip phng trnh nh?ng h? h?ng, qu nhi?u b?i ? dn nng khi?n cho my l?nh khng th? gi?i nhi?t, ? l nguyn nhn hng ??u khi?n my l?nh ch?y t? ??ng ng?t v h? h?ng block.

Ngoi ra, th?i gian b?o tr v? sinh my l?nh cn ph? thu?c vo nhi?u y?u t? nh?: mi tr??ng xung quanh, n?u my l?nh ho?t ??ng d??i mi tr??ng nhi?u b?i b?n th c?n v? sinh b?o d??ng my l?nh th??ng xuyn h?n.

Th?i gian s? d?ng my l?nh h?ng ngy n?u nh? my l?nh cng ty ch?y 12/24 th yu c?u v? sinh 3-4 thng/l?n, my l?nh gia ?nh s? d?ng t h?n c th? v? sinh t? 6-7 thng/l?n.

?? my l?nh ch?y t?t h?n tu?i th? c?a my ko di v ti?t ki?m chi ph cho gia ?nh cc b?n nn  v? sinh my l?nh ??nh k?.

Khi no nn b?o tr my l?nh http://cialisviagras.net/

B?o tr my l?nh l m?t cng vi?c c?n th?c hi?n theo ??nh k?, khng nh?ng gip ti?t ki?m ?i?n n?ng v b?o v? s?c kh?e ng??i dng.

Nn b?o tr my khi c cc v?n ?? sau:

         My l?nh y?u l?nh ho?t ??ng khng ?ng cng su?t m?c d ? ch?nh remote nhi?t ?? th?t nh?t nh?ng my l?nh v?n khng l?nh.

         My l?nh ch?y ku to ? 2 dn nng v dn l?nh, my l?nh ch?y ?n l do b?i b?n bm ? cnh qu?t v moter ho?c m?t n? l?p khng ???c h?p. Ch? c?n ki?m tra v? sinh l s? h?t.

         My l?nh thi?u gas

         My lanh b? ch?y n??c ? dn l?nh: ch?y n??c l h? qu? c?a vi?c thi?u gas d?n ??n bm tuy?t dn l?nh ho?c ng?c ???ng ?ng tho?t n??c do b?i b?n.

         My l?nh ch?y r?t t?n ?i?n so v?i bnh th??ng, b?i b?n l l do lm phng ch?m l?nh

Vi?c b?o tr s? gip phng trnh nh?ng h? h?ng, qu nhi?u b?i ? dn nng khi?n cho my l?nh khng th? gi?i nhi?t, ? l nguyn nhn hng ??u khi?n my l?nh ch?y t? ??ng ng?t v h? h?ng block.

Ngoi ra, th?i gian b?o tr v? sinh my l?nh cn ph? thu?c vo nhi?u y?u t? nh?: mi tr??ng xung quanh, n?u my l?nh ho?t ??ng d??i mi tr??ng nhi?u b?i b?n th c?n v? sinh b?o d??ng my l?nh th??ng xuyn h?n.

 

Th?i gian s? d?ng my l?nh h?ng ngy n?u nh? my l?nh cng ty ch?y 12/24 th yu c?u v? sinh 3-4 thng/l?n, my l?nh gia ?nh s? d?ng t h?n c th? v? sinh t? 6-7 thng/l?n.

?? my l?nh ch?y t?t h?n tu?i th? c?a my ko di v ti?t ki?m chi ph cho gia ?nh cc b?n nn  v? sinh my l?nh ??nh k?