suamaylanhquan7

?i?n l?nh Tr??ng Ph chuyn s?a ch?a, kh?c ph?c cc tri?u ch?ng h? h?ng c?a my l?nh Toshiba t?i r?t c uy tn v ch?t l??ng cao. V?i kinh nghi?m nhi?u n?m trong l?nh v?c ?i?n l?nh, t?t c? cc dng my 1Hp, 2HP, 3HP... mang nhn hi?u Toshiba d l my treo t??ng hay my ??ng , chng ti ??u s?a ch?a nhanh chng.

Chuyn s?a my l?nh Toshiba cc l?i sau :

- My l?nh toshiba b?m remost khng nh?n tn hi?u

- My l?nh Toshiba my nn ch?y ?n, ch?y n??c, ch?y qu l?nh, ch?y lin t?c nh?ng khng l?nh

- My l?nh Toshiba p su?t ht th?p ho?c cao, ch?y v ng?ng li?n

- My l?nh Toshiba qu?t dn nng khng ch?y, qu?t dn l?nh khng ch?y

- My l?nh Toshiba b? x ga, ch?y n??c.B? h? block, thi?u gas, b?c mi, h? t?, chy block...

V?i ??i ng? k? thu?t lnh ngh? c kinh nghi?m nhi?u n?m trong vi?c s?a my l?nh c?a t?t c? cc hng : Toshiba, daikin,Panasomic, Akibi, Retech cho nhi?u khch hng khng ch? ring HCM m ? t?t c? cc t?nh ln c?n.

Chng ti lun c m?t quy trnh lm vi?c c? th? nh?m h??ng ??n nh?ng l?i ch l?n cho qu khch hng, ? l:

-         Ki?m tra v xc ??nh m?c ?? h? h?ng tr??c khi ti?n hnh s?a my

-         Ki?m tra l??ng gas, cc thng s? v?n hnh

-         S?a ch?a thay th? linh ki?n chnh hng t?i nh n?u c th?.

Bn c?nh vi?c s?a my l?nh, ?i?n L?nh Tr??ng Ph cn cung c?p d?ch v? bn my l?nh gi r?, l?p my l?nh t?i nh v b?o tr my l?nh ??nh k? cho cc c? quan, h? gia ?nh, cng ty, x nghi?p, trung tm l?n

?i?n L?nh Tr??ng Ph lun c m?t ?ng lc, nhanh chng, ch?a ?ng b?nh, lm ?ng vi?c v?i tinh th?n cao nh?t. R?t hn h?nh ???c ph?c v? qu khch g?n xa.