Vi?c ?? qu?t th?i tr?c ti?p vo ng??i lm c? th? m?t n??c v nhi?t l??ng, b? l?nh v d? m?c b?nh. C ng??i ?ang r?t nng, m? hi nh? t?m, ??t nhin b?t qu?t l?n, d? d?n t?i nhi?m phong. N?u lc ng? cn ?? qu?t s? b? cm. Y h?c ? ghi nh?n nh?ng tr??ng h?p ??t t? do n?m qu?t.

C b?c ph? huynh k? r?ng sau khi dng c? qu?t h?i n??c, qu?t ?i?n cho con ?? ch?ng nng th con b? ?m. ?i khm bc s? b?o b v?a b? ?au h?ng, v?a b? trng phong. V trong cc b?nh vi?n nh?ng ngy ny s? tr? b? vim ???ng h h?p t?ng nhanh, khng t trong s? ? nguyn nhn b?t ??u t? my l?nh, qu?t ?i?n.

Theo bc s? Quang Bnh, B?nh vi?n Vi?t Nam - Cu Ba, H N?i, nh?ng ngy n?ng nng m?i ng??i hay ?? ?i?u ha t? 18 ??n 20 ?? C, nh?ng theo cc chuyn gia y t? th vi?c lm trn khng c hi?u qu? nh? mong mu?n m cn t?o ?i?u ki?n cho cc lo?i vi khu?n, virus pht tri?n. Khng kh nng - l?nh b?t th??ng cn lm c? th? khng k?p thch ?ng nn d? b? cm trong ngy nng. Nhi?u nh c thi quen ??t qu?t ?i?n st ng??i tr? v khng ??i h??ng trong th?i gian di khi?n m? hi b?c h?i r?t nhanh, nhi?t ?? ngoi da gi?m xu?ng r r?t, cn ph?n da khng c gi, m? hi b?c h?i ch?m, nhi?t ?? ngoi da t??ng ??i cao, m?ch mu da gin r?ng... lm s? tu?n hon mu v bi ti?t m? hi b? m?t cn b?ng, b? ?au ??u, vng ??u, ton thn b?t r?t... N?ng h?n l b? trng gi, h?i ch?ng vai gy, c?n ph?i c bc s? ?i?u tr?.

Nn dng my l?nh, qu?t ?i?n nh? th? no?

Theo cc bc s?, qu?t ?i?n ch? nn dng ?? lm thay ??i lu?ng khng kh trong phng cho b?t nng b?c. Khi n?m qu?t, nn n?m cng h??ng th?i c?a qu?t, h??ng ra c?a. Khng nn b?t s? cao, ch? nn ?? t?c ?? gi trong m?c 0,2-0,5 mt/giy, t?i ?a khng qu 3 mt/giy. Phng thong gi th ch? nn m? qu?t s? nh? cho gi th?i nh?. C?ng khng nn ?? qu?t th?c th?ng vo ng??i m ?? gi th?i l?ch sang pha khc trnh gi l?nh xm nh?p c? th?, nh?t l v?i ng??i ?ang suy nh??c ho?c ?ang ??m ?a m? hi. T?t nh?t l dng qu?t ??o chi?u. Ng??i gi y?u, ng??i suy nh??c v tr? em nn t dng qu?t ?i?n. Khi m? hi ra nhi?u, khng nn b?t qu?t ngay v cc m?ch mu ngoi da ton thn lc ? ?ang gin r?ng, n?u b? gi ??t ng?t s? co l?i lm ng?ng tr? bi ti?t m? hi, gy m?t cn b?ng gi?a vi?c sinh nhi?t v tn nhi?t trong c? th?, nhi?t l??ng d? th?a khng ???c pht tn ra ngoi... M?t khc khi gi mt th?i, ch?c n?ng phng ng? c?c b? gi?m xu?ng, virus v vi khu?n xm nh?p c th? gy b?nh c?m nhi?m ???ng h h?p, ?au kh?p, th?m ch ?au b?ng tiu ch?y.

V?i my l?nh th kho?ng cch nhi?t ?? ? ngoi tr?i v trong nh chnh nhau 8-10 ?? C l ph h?p v?i s? thch ?ng c?a c? th? ng??i. Ma nng nn ?? my l?nh ? m?c 26 ?? C l c? th? trnh b?t ???c nh?ng b?nh ma h nh? ng?t m?i, vim h?ng, ?au ??u, chng m?t... c? th? c?ng khng ph?i ch?ng nng ho?c ch?ng l?nh, v khng b? chong vng khi t? phng l?nh ra ngoi tr?i. Khng nn ng?i trong phng l?nh qu 2 gi? m?i l?n. Nn u?ng nhi?u n??c ?? ch?ng kh h?ng, bi kem d??ng ?m ?? ch?ng kh da. Trong phng nn ??t m?t ch?u n??c, n?ng lau sn nh ??t. M?i khi t? phng l?nh ra ngoi nn m? to c?a v ??ng ? c?a kho?ng 2-3 pht ?? c? th? thch nghi v?i khng kh m?i.

Tuy nhin, cc bc s? v?n khuy?n co r?ng my l?nh khng t?t cho nh?ng b?nh nhn h h?p, ??c bi?t l b?nh nhn hen suy?n, do ? nn dng khng kh t? nhin, m? h?t c?a phng cho thong ?? thng kh trong v ngoi phng trao ??i. My ?i?u ha nn v? sinh s?ch s? 1 thng/l?n ho?c thay t?m l?c m?i thng 1 l?n, b?i n?u khng dn l?nh s? l ngu?n pht tn m?m b?nh vo nh.