Phng l?p my ?i?u ha ph?i ???c gi? kh ro (?? ?m t?t nh?t t? 30% ??n d??i 60%) ?? cc lo?i vi khu?n, vi n?m khng c ?i?u ki?n pht tri?n. Khi my khng ho?t ??ng, tr??c khi vo phng c?n m? c?a cho phng thong, sng v ?m ln r?i m?i m? my l?i.

-     Phng ?? l?p my ?i?u ha ph?i ???c thi?t k? sao cho c s? trao ??i khng kh v?i bn ngoi m?t cch t?i ?a v th??ng xuyn ht b?i, lm v? sinh phng s?ch s?, lau r?a t??ng v tr?n nh.
-     Cc thi?t b? th?i ra ch?t h?u c? bay h?i (nh? my photocopy, fax, laser) trong phng c my ?i?u ho ph?i ???c ??t ? n?i thng thong v lau chi b?o d??ng th??ng xuyn.
-     H?n ch? t?i ?a vi?c s? d?ng my ?i?u ha n?u th?y khng c?n thi?t, nh?t l ??i v?i ng??i cao tu?i. Hi?n trn th? tr??ng ? c lo?i s?n ph?m m?i c th? t?o ra nhi?u kh oxy gip cho khng kh trong phng lun d? ch?u, r?t thch h?p cho ng??i gi v em b.
-     Trong qu trnh s? d?ng, my ?i?u ha c?n ???c b?o d??ng th??ng xuyn theo ph??ng php:
+     Tho v? ngoi c?a my, l?y kh?n m?ng lau cc b? ph?n lm l?nh, thi?t b? s?y, cnh qu?t, motor ?i?n, dng my ht b?i ht h?t b?i trong my. Ch khi lau khng va ch?m lm ?nh h??ng ??n cc thi?t b? ?i?n t? v t?m t?n nhi?t.
+     ??i v?i b? ph?n l?c khng kh, thng th??ng g?n 1 thng ph?i lau r?a 1 l?n ho?c nhi?u h?n v?i mi tr??ng nhi?u b?i b?n. R?a b?ng n??c s?ch pha thm m?t cht x phng r?i lau kh b?ng v?i m?m.
+     N?u my s? d?ng lin t?c th ph?i nh? d?u kho?ng 2-3 l?n/n?m vo qu?t gi v motor ?i?n.