Trn th? tr??ng c nhi?u dng s?n ph?m my l?nh xu?t x? t? nhi?u hng khc nhau nh? : Toshiba, LG, Daikin, Akibi, Samsung, Panasonic.

Vi?c xu?t hi?n nhi?u hng s?n xu?t ny lm ng??i tiu dng nh? chng ta phn vn trong vi?c l?a ch?n dng my l?nh ?? s? d?ng sao cho ti?t ki?m ?i?n v lu b?n nh?t.

??i v?i ng??i s? d?ng, n?u khng n?m r v? nguyn l ho?t ??ng c?ng nh? gi c?, cc ?u v nh??c ?i?m c?a t?ng hng th d? d?n ??n vi?c mua nh?m hng v ch?t l??ng my ho?t ??ng khng ?p ?ng ?ng yu c?u ban ??u.

Ma nng ? ??n, v?i nhi?t ?? cao lm ai c?ng khng mu?n ra ???ng. ??i v?i cc h? gia ?nh hay cc cng ty, nh x??ng th nhu c?u l?p my l?nh, v? sinh v b?o tr my t?ng ?ng k?, v ?y l cch lm mt hi?u qu? nh?t d??i ci n?ng nng oi b?c ny.

?? gip qu khch hng hi?u r v su h?n v? cc hng my, d??i ?y l th?ng k cc ??c ?i?m c?a m?i dng my, hy xem qua v n r?t c ch cho b?n khi c nhu c?u mua my.

1.My l?nh Panasonic c t?t khng ?

A.    ?u ?i?m my l?nh Panasonic :

Ni v? my l?nh dn d?ng th Panasonic ??ng hng ??u v? ki?u dng, cng ngh?, ?? l?nh, ?? b?n v ?? m tuy?t ??i. C kh? n?ng ti?t ki?m ?i?n v??t tr?i trong khi v?n lun duy tr c?m gic d? ch?u. Lc kh?i ??ng, my ho?t ??ng ? m?c cng su?t t?i ?a ?? nhanh chng ??t t?i nhi?t ?? ci ??t. Sau khi ??t ???c nhi?t ?? ci ??t, my gi?m cng su?t lm l?nh ?? ?? duy tr nhi?t ?? ?. V?  th??ng hi?u th  ??u l hng nh?p kh?u 100% nguyn ?ai linh ki?n t? Malaysia

Dn t?n nhi?t ph?i c kh? n?ng ch?ng l?i s? ?n mn c?a khng kh, m?a v cc tc nhn khc. Panasonic ? nng tu?i th? c?a dn t?n nhi?t ln g?p 3 l?n b?ng l?p m? ch?ng ?n mn ??c ?o.

B.     Nh??c ?i?m my l?nh Panasonic :

Tuy r?ng my ?i?u ha Panasonic c nhi?u tnh n?ng  t?t, ti?t ki?m ?i?n, nh?ng  v?i nh?ng s?n ph?m dng trong dn d?ng th gi thnh c?a Panasonic c ph?n cao h?n  so v?i nh?ng s?n ph?m c cng cng su?t.

2.  My l?nh LG c t?t khng ?

A.    ?u ?i?m my l?nh LG :

?p ?ng cho nhu c?u gi r?, m?u m ??p v th?i gian b?o hnh l 02 n?m cho ton qu?c. Th LG l l?a ch?n h?u h?t cho ng??i tiu dng hi?n nay. V?i ch?t l??ng kh ?n, ?? b?n t??ng ??i cho hng Made in Vi?t Nam , cng ngh? Korea.

B? m?t c?a dn t?n nhi?t ???c m? l?p v?t li?u ch?ng ?n mn. ?i?u ny gip ch?ng g? st, t?ng tu?i th?, duy tr hi?u su?t c?a t?m t?n nhi?t.

B.    Nh??c ?i?m my l?nh LG :

V?i ch?t l??ng kh ?n v h?p ti ti?n. Nh?ng my ?i?u ha LG c ??ng c? pht ra ti?ng ??ng kh ?n, v kh? n?ng lm l?nh ch?m h?n cc my khc .

3.      My l?nh Daikin c t?t khng ?

A.    ?u ?i?m my l?nh Daikin :

???c phn ph?i b?i cty Vi?t Kim (t?i HCM).  M?u m mang tnh ch?t c? ?i?n v ch?t l??ng kh b?n snh ngang v?i Mitsubishi . ??c tnh ti?t ki?m ?i?n v hi?u qu? cho vi?c s? d?ng my trong th?i gian di.

H?u h?t cc lo?i ?i?u hnh trn th? tr??ng VN ??u b?o hnh 1 n?m, ring Daikin b?o hnh h? th?ng 1 n?m c?ng thm 4 n?m cho block nn kh.

B.     Nh??c ?i?m my l?nh Daikin :

?a ph?n Daikin ch? t?p trung vo cc h? th?ng l?nh l?n nh? l?nh cng nghi?p v l?nh th??ng nghi?p .Daikin khng ch tr?ng vo m?ng dn d?ng nh? cc hng Pansonic,Toshiba,Mitshubishi,Sanyo,LG... .Cc lo?i my dn d?ng (cng su?t nh? t? 1HP - 1.5HP ) c?a Daikin th??ng c c?u t?o kh ph?c t?p (c qu nhi?u thi?t b? b?o v? khng c? n thi?t cho my nn) v th? khi g?p tr?c tr?c th yu c?u th? ph?i tay ngh? cao m?i kh?c ph?c ???c.

4.      My l?nh Samsung c t?t khng ?

A.    ?u ?i?m my l?nh Samsung :

M?u m c?a Samsung kh b?t m?t, v?i kh? n?ng lm l?nh hi?u qu? v?i l??ng ?i?n tiu th? th?p, kh? n?ng ti?t ki?m ?i?n ??n 2 l?n ? ch? ?? b?t v t?t b?ng cch tiu th? ?i?n t h?n v khng tiu th? ?i?n ? ch? ?? ch?. Lm l?nh nhanh khng gian c?a b?n, mang ??n cho b?n c?m gic d? ch?u ?ng lc. V v?i cng su?t m?nh b?n b?, b?n s? c khng kh mt l?nh, trong lnh su?t c? ngy di.

B.     Nh??c ?i?m my l?nh Samsung :

M?u m ??p, gi r? b?t ng? cho th??ng hi?u n?i ti?ng nh?ng . Khng chuyn v? Air Conditioner ny.

Th??ng hi?u cho ai ham m c?a r? nh? Sanyo . Ch?t l??ng n?m cht b?ng khi so snh v? m?c ?? xi h?t th?i gian b?o hnh.

5.      My l?nh Toshiba c t?t khng ?

A.    ?u ?i?m my l?nh Toshiba :

My ?i?u ha Toshiba  v?n l my ?i?u ho r?t ???c ?a chu?ng ? VN v c ?u ?i?m n?i b?t l ?? ?n th?p v my ch?y c?c m, ??c bi?t khng ?n gian cng su?t . ???c thi?t k? ch?c n?ng t?n d?ng h?t nh?ng lu?ng kh l?nh ? dn l?nh ??ng th?i lm kh dn l?nh sau khi ng??i s? d?ng t?t my.V v?y sau khi ng??i s? d?ng t?t my th qu?t dn l?nh s? ch?y kho?ng ch?ng t? 6 ??n 10 pht m?i chnh th?c ng?t ton b? my.

B.     Nh??c ?i?m my l?nh Toshiba :

Tuy nhin Toshiba l hng duy nh?t hi?n nay thi?t k? board m?ch ?i?u ch?nh l?u l??ng gi ngay trn khu v?c motor qu?t gin l?nh. Khi v? sinh nn ch   ??ng ?? n??c dnh vo board m?ch ny gy ch?t board. Motor qu?t dn l?nh th??ng l motor kn n??c , nh?ng boar m?ch ?i?u khi?n l?u l??ng gi c?a Toshiba l?i ....khng kn n??c !

6.      My l?nh Sharp c t?t khng ?

A.    ?u ?i?m my l?nh Sharp :

M?u m nhn thong qua c th? b? l?m t??ng l hng c?a National (tn tr??c c?a Panasonic). Ch?t l??ng r?t t?t, m?u m ??p, gi thnh kh r?. Lm l?nh c?c nhanh gi?i t?a c?n nng trong nh?ng ngy oi b?c. My lm l?nh nhanh  v ch?y r?t m. Hng c?a Sharp l?i c ?u ?i?m l lm l?nh r?t su ??i v?i nh?ng dng my t? 1HP tr? ln.

B.     Nh??c ?i?m my l?nh Sharp :

M?c d Sharp c ch?t l??ng t?t, v gi thnh kh r?, nh?ng nhn hng ny chuyn qu nhi?u m?t hng, v t qu?ng b v? my l?nh, nn t ng??i bi?t ??n.

7.      My l?nh Sanyo c t?t khng ?

A.    ?u ?i?m my l?nh Sanyo :

Nhn chung Sanyo c nhi?u m?u m , ch?t l??ng ?n ??nh. C thm 1 s? ch?c n?ng nh? ht ?m v lm mt b?ng ion kh ti?n d?ng. Gi c? h?p l, ch?t l??ng ph h?p dng cho gia ?nh. Thi?t k? kh trang nh v l?ch s?

Tuy nhin do kinh t? kh kh?n, kinh doanh thua l? nn Cty ?i?n t? Sanyo Vi?t Nam ? chnh th?c tuyn b? ph s?n vo cu?i thng ngy 31/01/2013 . Sanyo ???c 1 cng ty Trung Qu?c mua l?i v ? chuy?n tn thnh Haier.

B http://www.iu..02/cialis-otc.html.     Nh??c ?i?m my l?nh Sanyo :

Hng gi r? ch?t l??ng khng t?t l?m, ?? b?n ch?a ph?i l t?t nh?t. V?i thi?t k? dng Non-Inverter v? b? ph?n UnitOutdoor th c th? ni Sanyo l lm h? my r?t nhanh. C? th? l do ch? ??t c?c Capa qu g?n Compressor khi?n Capa khng ch?u n?i nhi?t nng gy h?ng Capa lin t?c. ?y c?ng l cch ng?m ?? gi?t b? my c?a b?n ngay sau h?t tgian b?o hnh.

8.      My l?nh Reetech c t?t khng ?

A.    ?u ?i?m my l?nh Reetech :

Gi thnh t?t, ph h?p v?i ng??i thu nh?p th?p, ?n mn v ch?u ???c mi tr??ng vng bi?n, m?t n? d? dng tho rp ?? lao chi,  l?c s?ch khng kh,  ch?c n?ng t? ch?n ?on h?ng hc v t? ??ng b?o v?

B.     Nh??c ?i?m my l?nh Reetch :

Gin l?nh ?ng ng?t h?i c ti?ng ?n h?n m?i my khc, nh?ng khng ?ng k? nh s?n xu?t nn kh?c ph?c. Ki?u dng khng ???c b?t m?t v nhn hi?u ch?a c ti?ng l?m.

9.      My l?nh Carrier c t?t khng ?

A.    ?u ?i?m my l?nh Carrier :

C nhi?u ki?u dng c th? l?a ch?n, my v?n hnh m i v nh? nhng ? ch? ?? l?nh, t? ??ng v ti?t ki?m ?i?n ???c ??n 25% ?i?n n?ng so v?i ch? ?? v?n hnh thng th??ng.

B? ?i?u khi?n t? xa cho php b?n ci ??t chnh xc th?i gian t?t m? my . My c th? l?p l?i 1 cch t? ??ng ci ??t hng ngy.

Hi?n nay ? h?p tc s?n xu?t v?i Toshiba cho nn n?u b?n ?? th s? th?y m?u m c?a Carrier v Toshibagi?ng nhau. Remote th 2 em ny dng chung nhau v?n ???c nh? th??ng.

B.     Nh??c ?i?m my l?nh Carrier :

Hng ny ch?y siu l?nh trong th?i gian ??u, tu?i th? ??m cao l?m ???c 2 n?m (ch?y 8/24 th??ng xuyn). V? cch nh?n xt c?a ng??i th? th  c th? phn ?on n ch?y trong vng th?i gian 2 n?m l ph?i thay Compressor m?i.

10.        My l?nh Midea c t?t khng ?

A.    ?u ?i?m my l?nh Midea :

My l?nh Midea ???c ?nh gi l lo?i my c ch?t l??ng kh t?t, gi l?i r? ph h?p v?i nh?ng khch hng c m?c thu nh?p th?p. C nhi?u m?u m l?a ch?n, lm l?nh nhanh.

My ch?y kh m, ki?u dng t?m ???c. ???c s?n xu?t t?i Vi?t Nam.

B.     Nh??c ?i?m my l?nh Midea :

Midea khng c th??ng hi?u l?n nh? cc dng my khc. Ph?m vi ?i?u ch?nh nhi?t ?? cho phng l?n khng ???c r?ng l?m.

11.   My l?nh Sumikura c t?t khng ?

A.    ?u ?i?m my l?nh Sumikura :

???c nh?p kh?u nguyn chi?c t? Malaysia, b? v? s? d?ng ch?t li?u nh?a cao c?p c c? tnh t?t, t ch?u tc ??ng b?i nhi?t ??, v ??c bi?t l khng b? ng? mu theo th?i gian. Ng??i s? d?ng c?ng d? dng lau chi, b?o d??ng b?i m?t n? c?c trong ???c thi?t k? ph?ng.

Sumikura ???c ng??i tiu dng ?nh gi cao v? tnh ?n ??nh c?a ch?t l??ng s?n ph?m, ?? l?nh su, cng su?t my kh?e, gi c? ph h?p v?i m?c thu nh?p c?a ??i ?a s? ng??i tiu dng Vi?t.

B.     Nh??c ?i?m my l?nh Sumikura :

H?n ch?  ch? ?? v?n hnh thng minh, c ti?ng ?n c?a dng my ?i?u ha ny  khi l?u l??ng gi pht ra t??ng ??i l?n.

12.   My l?nh Funiki  c t?t khng ?

A.    ?u ?i?m my l?nh Funiki :

My ?i?u  ha khng kh Funiki  l s?n ph?m ???c s?n xu?t trong n??c ??t ch?t l??ng cao, linh ho?t v ph h?p v?i m?i nhu c?u s? d?ng c?a khch hng t? gia  ?nh ??n cng s?. Gi c? h?p l ph h?p v?i khch hng c m?c thu nh?p trung bnh.

Ti?t ki?m ?i?n n?ng so v?i cc lo?i my nn khc . D?i ?i?n p r?ng t?ng gi?m 15%. Gin trao ??i nhi?t ??oc ch? t?o b?ng h?p kim nhm t?n nhi?t mu xanh c th? ch?ng khng kh m?n. n??c m?a v cc tc nhn ?n mn khc .S?n ph?m ?i?u ha Funiki ???c thi?t k? d?a theo k? thu?t v cng ngh? c?a Matsushita v l?p rp t?i cng ty ?i?n l?nh Ha Pht b?ng nh?ng linh ki?n ch?t l??ng cao .

B.     Nh??c ?i?m my l?nh Funiki :

My nn ch?y kh ?n, ki?u dng m?u m t, kh? n?ng lm l?nh v?n cn h?i ch?m so v?i cc dng khc.

13.   My l?nh Nagakawa c t?t khng ?

A.    ?u ?i?m my l?nh Nagakawa :

My lanh Nagakawa ???c s?n xu?t t?i Vi?t Nam l m?t hng ch?t l??ng cao, v?i nhi?u m?u m ??p, sang tr?ng, v nhi?u tnh n?ng t?t. Gi c? ph h?p v?i m?c thu nh?p trung bnh.

Qu?t gi 3 t?c ??,  h?n gi? b?t t?t 0h 24h, ch? ?? ho?t ??ng ?a ch?c n?ng: Lm l?nh/s??i ?m/ht ?m/thng gi , mn hi?n th? ?a mu, t? kh?i ??ng l?i, d?i ?i?n p r?ng. Kh? n?ng lm l?nh t?t.

B.     Nh??c ?i?m my l?nh Nagakawa :

Cnh qu?t khi ch?y pht ra ti?ng ??ng kh l?n, s?n ph?m ny tuy t?t nh?ng t ???c qu?ng co nn t ???c ng??i tiu dng bi?t ??n.

14.   My l?nh Aikibi c t?t khng ?

A.    ?u ?i?m my l?nh Aikibi :

Qu?t ???c thi?t k? t?i ?u nn c?i thi?n ???c v?n ?? gi ra, lm gi?m ?? ?n v nng cao hi?u su?t. L??i gi vo v gi ra c nhi?m v? h??ng lu?ng khng kh nng cao hi?u su?t cho qu trnh gi?i nhi?t.

B.     Nh??c ?i?m my l?nh Aikibi :

H?i l?nh thot ra khng duy tr ?? ?m, lm x?y ra hi?n t??ng kh da. Gi thnh h?i cao so v?i ch?t l??ng c?a my.

15.  Cc dng my l?nh Trung Qu?c : Gree, Kamachi, Trane, Kendo c t?t khng

A.    ?u ?i?m my l?nh Trung Qu?c :

V?i 04 dng my ny linh ki?n ???c nh?p t? Trung Qu?c v? ho?c cc c? s? s?n xu?t ? Vi?t Nam gia cng, v?i gi thnh c?c k? r?, lm l?nh nhanh, t? ??ng  kh?i ??ng l?i khi c ?i?n.

B.     Nh??c ?i?m my l?nh Trung Qu?c :

Ti?n no c?a n?y v?i gi thnh r? nh? v?y th ch?t l??ng c?a 3 dng my ny kh km. My ch?y kh ?n, dn ??ng m?ng manh, qu?t ch?y r?t l?n nh?ng cnh gi l?i khng m?, remote ???c vi thng l c th? b? ??ng. Theo ?nh gi c?a ng??i tiu dng th nn ch?n nh?ng m?t hng c ch?t l??ng t?t h?n v gi thnh c?ng ph h?p nh? cc dng my: Sumikura, Midea, Funiki, Nagakawa

Ngu?n t?ng h?p t? internet