?i ch? 1 bu?i ?n c? tu?n l tnh tr?ng ph? bi?n c?a nhi?u gia ?nh hi?n ??i. V?i qu? th?i gian ngy cng eo h?p, ?? c m?t b?a ?n nhanh chng, b?n b?t bu?c ph?i vi?n ??n th?c ph?m ?ng l?nh

Cc lo?i th?c ph?m c hm l??ng protein cao nh? b? s?a, th?t, c, th?t gia c?m khng th? an ton khi b?o qu?n ? nhi?t ?? khng kh. Hoa qu? v rau s? t??i lu h?n ? nhi?t ?? khng kh v th? nn b? ra kh?i t? l?nh n?u khng c ?i?n ngay.

1. Lun ?ng kn t? l?nh.

Khi t? l?nh ???c ?ng kn, th?c ph?m s? v?n trong tnh tr?ng ?ng l?nh t nh?t m?t ngy, th?m ch c th? 2-3 ngy, ty thu?c vo kh? n?ng cch nhi?t.

Th?c ph?m ???c b?o qu?n trong cc lo?i t? l?nh gia ?nh cch nhi?t t?t c dung tch kho?ng 110 lt s? khng b? h?ng trong 3 ngy. ??i v?i tu lanh c dung tch l?n h?n nh? v?y t? 3-9 l?n, th?i gian ny c th? ko di ??n 5 ngy, th?m ch c th? l 7-8 ngy n?u th?c ph?m ?ang trong tnh tr?ng c?c l?nh.

Ch? m? t? l?nh khi c?n l?y th?c ?n, chuy?n th?c ph?m sang thng ??p l?nh hay l?y ?. Khi c?a t? khp kn, th?c ph?m b?o qu?n trong t? l?nh t khi b? m? c th? duy tr nhi?t ?? ? m?c 4-5oC trong 3 ngy, k? c? trong ma h.

T?c ?? r ?ng ph? thu?c vo:

- L??ng th?c ph?m trong t? l?nh: T? l?nh ch?a ??y th?c ?n s? gi? ???c ?? l?nh lu h?n t? l?nh ch? ??y kho?ng m?t n?a t?.

- Nhi?t ?? c?a th?c ph?m: Th?c ph?m cng l?nh th r ?ng cng ch?m h?n. Khng cho ?? ?n v?n cn nng ho?c ?m vo t? v n s? lm cho nhi?t ?? trong t? t?ng ln.

- Kh? n?ng cch nhi?t: T? l?nh cng cch nhi?t t?t cng gi? cho th?c ph?m l?nh lu h?n. - Dung tch tu lanh : Dung tch cng l?n, th?c ph?m s? cng l?nh lu h?n.

2. Th?n tr?ng khi th?c ph?m ? r ?ng

??i v?i cc lo?i th?c ph?m nh? hoa qu?, rau c? hay th?c ph?m ch? bi?n s?n, lm tan l?nh hay r ?ng m?t ph?n ho?c ti ?ng c th? lm t?n h?i ??n ch?t l??ng. Th?t ?? (th?t b, th?t c?u...) th??ng t b? ?nh h??ng h?n so v?i nhi?u cc lo?i th?c ph?m hc v v?n t??ng ??i an ton khi ?n.

B?n c th? ti ?ng th?c ph?m m?t cch an ton n?u chng v?n cn ch?a cc tinh th? ? ho?c n?u chng ? ???c b?o qu?n t?i nhi?t ?? 4-5oC hay th?p h?n trong khng qu 2 ngy. V?y, ??i v?i th?c ph?m hon ton ? tan l?nh hay r ?ng th sao?

- Hoa qu?: N?u hoa qu? v?n c mi v? t??i ngon th b?n v?n c th? ti?p t?c b?o qu?n trong tu lanh .

- Th?c ph?m ch? bi?n s?n ?ng l?nh: Tuy?t ??i khng nn ti ?ng. Nn ch? bi?n v ?n ngay khi chng v?n cn l?nh. N?u mn no khng cn l?nh hay c mi v? b?t th??ng th nn b? ngay.

- Rau: Khng nn ti lm l?nh rau ? h?t ?? l?nh. Cc vi khu?n trong rau pht tri?n r?t nhanh v rau c th? b?t ??u h?ng tr??c khi c mi l?. Rau h?ng c th? r?t ??c.

Ch? ti lm l?nh rau n?u tinh th? ? v?n cn bm quanh v trong bao b nh?ng n?u b?n c cht b?n kho?n th t?t nh?t nn b? chng ?i.

- Th?t heo, b, gia c?m: Th?t s? tr? nn khng an ton khi chng b?t ??u b? i thiu. Hy ki?m tra k? bao b c?a th?t hay th?t gia c?m ? r ?ng.

N?u c mi b?t th??ng ho?c n?u nhi?t ?? t? l?nh v??t qu 4-5oC trong 2 gi? ho?c h?n th khng nn s? d?ng n?a v c th? s? r?t nguy hi?m. Nn ch? bi?n ngay khi v?a ???c r ?ng hay ch?a c d?u hi?u h?ng.

- C, tm, cua, s, h?n: Lo?i th?c ph?m ny r?t d? b? h?ng. Tuy?t ??i khng ti ?ng tr? khi v?n cn cc tinh th? ? bm quanh v trong bao b. H?i s?n c th? ? h?ng k? c? khi chng khng c mi v? g b?t th??ng.

- Kem: Nn b? ?i ngay ho?c dng lun ch? kem ? ch?y tr??c khi c mi v? b?t th??ng. N?u b?n bi?t s?p b? m?t ?i?n, b?n c th? ch? ??ng ??t b? ?i?u ch?nh nhi?t c?a t? l?nh ??n m?c nhi?t ?? th?p nh?t. Hy ??c nh?ng l?i khuyn trn ?? c th? gi? cho th?c ph?m ???c b?o qu?n l?nh v an ton khi dng./.