SGTT.VN - C? ??n ma kh, my l?nh l?i bn ???c hng. Ng??i nhi?u ti?n mua my l?nh ??t ti?n. Cn ng??i t ti?n mua my l?nh cng su?t th?p ho?c l my ? qua s? d?ng. Nh?ng d ch?n my c? hay m?i c?ng c?n bi?t vi ?i?u c? b?n ?? s? d?ng ???c t?i ?u v ti?t ki?m chi ph.

Trung bnh, c? 1m2 phng c?n n?ng su?t l?nh kho?ng 500BTU/h. V d? phng 20m2 th n?ng su?t l?nh yu c?u kho?ng 12.000BTU. C? th?, ??i v?i cc h? gia ?nh nh?, c th? dng lo?i hai c?c (spilit type) ho?c m?t c?c ty theo c?u trc nh. Phng c di?n tch t? 9 ??n 15m2 c th? g?n my cng su?t 9.000 BTU/h (m?t ng?a), t? 15 ??n 20m2 g?n my 12.000 BTU/h (1,5 ng?a), t? 20 ??n 30m2 g?n my 18.000 BTU/h (hai ng?a)

Khi mua my nn ch?n cng su?t d? ra m?t t, s? ti?n ??u t? ban ??u c th? nhi?u h?n ch?n my ?ng cng su?t nh?ng ???c l?i l my m?nh, th?i gian ??t ?? l?nh nhanh h?n v khi my ??t ?? ?? l?nh th s? t? ng?ng ho?t ??ng. V?i lo?i my d? cng su?t so v?i nhu c?u th my s? c nhi?u th?i gian ngh?, gip cho ?? b?n c?a my ???c ko di.

??ng lo l?ng khi s? d?ng my th?a cng su?t. Trong tr??ng h?p dng cho m?t c?n phng c di?n tch b?ng nhau, lo?i my cng su?t l?n l?i t hao ?i?n h?n v khi phng ??t ?? l?nh theo yu c?u s? t? ng?t. Trong khi ?, my c cng su?t v?a ?? ho?c thi?u s? ch?y lin t?c, nh? v?y s? ph?i tiu th? ?i?n n?ng lin t?c v c th? tiu t?n nhi?u ?i?n h?n. Cng khng nn ch?n my l?nh thi?u cng su?t so v?i th? tch v nhu c?u s? d?ng, v nhi?t ?? khng ?? l?nh s? bu?c my ph?i lm vi?c lin t?c, d?n t?i hao ?i?n, nng my v ?? b?n c?a my gi?m nhanh.

Vi?c l?a ch?n cng su?t my l?nh, ngoi di?n tch, cn ph? thu?c vo s? l??ng ng??i th??ng xuyn c trong phng (v thn nhi?t ng??i s? lm gi?m ?? l?nh), ?? cch nhi?t c?a phng, thi?t b? t?a nhi?t trong phng nh? ?n, qu?t, my tnh, tivi... ?y l nh?ng y?u t? c th? lm gi?m ?? l?nh c?a phng. C? th?, s? l?a ch?n cng su?t trung bnh c?n thi?t cho 1m2 (theo cng n?ng s? d?ng) nh? sau: phng ng? ch? c?n 550 700 BTU/m2, phng khch c?n kho?ng 700 900 BTU/m2, phng h?p c?n 900 1200 BU/m2, nh hng c?n 700 1000 BTU/m2, phng karaoke c?n 700 1200 BTU/m2,

Hi?n trn th? tr??ng c hai d?ng my l?nh: c bi?n t?n (inverter) v khng c bi?n t?n (non-inverter). Cc dng my l?nh c s? d?ng b? bi?n t?n s? ti?t ki?m ?i?n n?ng t? 20 40% so v?i my l?nh khng c bi?n t?n. M?c d khi mua cc my l?nh c s? d?ng b? bi?n t?n th??ng ??t h?n my l?nh khng c b? bi?n t?n, tuy nhin v? lu di l?i ti?t ki?m h?n v ti?n ?i?n t h?n. Hi?n nay, my l?nh c?a cc th??ng hi?u l?n th??ng tch h?p b? bi?n t?n.

Nn ?? my l?nh ? nhi?t ?? v?a ph?i (kho?ng 22 27oC) s? ti?t ki?m ?i?n n?ng v khng ?nh h??ng nhi?u ??n s?c kh?e con ng??i. Dn nng bn ngoi cng thng thong, khng b? ? gi cng ti?t ki?m ?i?n. ?? cao gi?a dn l?nh v dn nng c?n b? tr h?p l, ?? gi?m ?i?n n?ng tiu hao khi truy?n t?i nhi?t.

Khi t?t my l?nh nn t?t c? ngu?n, ch? khng nn ch? t?t b?ng ?i?u khi?n t? xa, v nh? th? my l?nh v?n tiu th? m?t l??ng ?i?n n?ng tuy khng nhi?u nh?ng c?ng ?ng k? (kho?ng 10W). Nn s? d?ng thm qu?t my v?a lm thong phng v?a lm nhi?t ?? trong phng ??u h?n.

M?t hi?n t??ng th??ng g?p khi s? d?ng my l?nh l khng kh trong phng b? ? ??c, lm nhi?u ng??i khi m?i b??c vo phng th??ng b? h?t h?i, s? m?i. Nguyn nhn l do khi my khng ho?t ??ng, ?? ?m trong phng t?ng ln khi?n cc vi khu?n, n?m pht tri?n.

Phng c l?p my l?nh ph?i lun ???c gi? kh ro ?? cc lo?i vi khu?n, vi n?m khng c ?i?u ki?n pht tri?n. Khi my khng ho?t ??ng, c?n phng c?n thong. Th??ng xuyn ht b?i, lm v? sinh phng s?ch s?, lau r?a t??ng v tr?n nh.

Phng ?? l?p my l?nh ph?i ???c thi?t k? sao cho c s? trao ??i khng kh v?i bn ngoi m?t cch t?i ?a. Cc thi?t b? trong phng l?nh c th?i ra ch?t h?u c? nh? my photocopy, fax, in laser ph?i ???c ??t ? n?i thng thong v b?o d??ng th??ng xuyn.

Do kh? n?ng tiu th? v t?i dng ?i?n c?a my l?nh l r?t cao nn ?i h?i ?i?m ti?p xc ?i?n ph?i t?t, khng ???c l?ng l?o, nn xi CB ring cho my l?nh ho?c phch c?m lo?i l?n.

N?u c th?, c? m?t thng nn v? sinh phin l?c khng kh m?t l?n. N?u th?i gian di (t? vi tu?n tr? ln) my khng ho?t ??ng, tr??c khi s? d?ng, nn ch?y qu?t kho?ng n?a ngy ?? lm kh ton b? dn bn trong. Bnh qun m?t n?m nn r?a dn trao ??i nhi?t m?t l?n, n?u c hi?n t??ng m?t gas, ti?ng ?n, n??c ch?y ra nh... khng nn t? s?a my, m c?n th? c tay ngh? ??n s?a nh?m ??m b?o an ton cho ng??i c?ng nh? thi?t b?. N?u c cht tay ngh?, ng??i s? d?ng c?ng c th? t? lm m?t s? thao tc b?o d??ng c? b?n nh?: tho v? ngoi c?a my, l?y kh?n m?ng lau cc b? ph?n lm l?nh, thi?t b? s?y, cnh qu?t, motor ?i?n, dng my ht b?i ht h?t b?i trong my. Ch : khi lau khng va ch?m lm ?nh h??ng ??n cc thi?t b? ?i?n t? v t?m t?n nhi?t. N?u my s? d?ng lin t?c nh? nh? d?u kho?ng 2 3 l?n/n?m vo qu?t gi v motor ?i?n.

Sau khi t?t my (ho?c m?t ?i?n) ph?i ??i kho?ng 2 3 pht sau m?i ???c m? my ?? my l?y l?i s? th?ng b?ng p l?c. Ph?i ch ??n nh?ng m thanh l? pht ra t? my l?nh nh? ti?ng va ??p l?ch c?ch, ti?ng ku c?a ??ng c? ho?c v? my rung ??ng ph?i l?p t?c ng?ng my ?? tm nguyn nhn.

Nhi?u chung c?, cao ?c v?a xy trong vi n?m g?n ?y s? d?ng h? th?ng lm l?nh trung tm. H? th?ng ny x? l l?nh ? trung tm chnh, sau ? kh l?nh ???c d?n theo cc ?ng ??n cc c?n h?, c?n phng. H? th?ng my l?nh trung tm th??ng dnh cho cc ta nh l?n, khch s?n, nh hng gip cho ng??i qu?n l ta nh d? dng trong cng tc thi?t k?, x? l c?ng nh? mang tnh ??ng nh?t cho h? th?ng ?i?n c?a cng trnh. Khi s? d?ng h? th?ng ny, d? dng tm ra nguyn nhn khi g?p s? c?, d? b?o tr c?ng nh? b?o d??ng cho h? th?ng, an ton ?i?n cho t?ng phng. Ngoi ra, h? th?ng l?nh trung tm s? ??m b?o tnh m? quan cho cao ?c ?.

Nh??c ?i?m c?a h? th?ng my l?nh trung tm l ton b? cc c?n h?, c?n phng s? ch?u ?nh h??ng t? h? th?ng lm l?nh trung tm khi h? th?ng g?p s? c? k? thu?t.

Ngu?n : internet