Ki?u dng v m?t s? tnh n?ng khc c?a my n??c nng ? ???c c?i ti?n, nh? vi sen ???c thi?t k? ?? ?i?u ch?nh dng n??c phun t?p trung theo ki?u massage, phun nhi?u tia, phun xe...

Ring v?i ph?n my, cc c?i ti?n ???c ??a ra nh? g?n thm thi?t b? ch?ng r ?i?n, ch?ng r n??c, t? ng?t ?i?n khi dng n??c qu y?u, t? b thm nhi?t ?? khi t?c ?? dng n??c thay ??i ??t ng?t, c b?m tr? l?c... G?n ?y, hng Matsushita ??a ra lo?i my model 3CS 1 v?i di?n tch ti?p xc nhi?t r?ng ki?u ny, gip cho ng??i s? d?ng c n??c nng ngay khi m? vi sen m khng ph?i m?t t? 5 ??n 15 giy nh? lo?i dng b?u.

H?n c 2 lo?i: my n??c nng tr?c ti?p v gin ti?p. Lo?i my tr?c ti?p cho n??c nng ngay v l??ng n??c nng s? d?ng v?a ?? v?i nhu c?u ng??i t?m. Trong khi ?, v?i my n??c nng gin ti?p th ph?i m?t th?i gian ?un nng m?t l??ng n??c l?n tr??c khi s? d?ng.

Cc bi?n php s? d?ng my n??c nng tr?c ti?p th? no cho an ton ? ???c cc nh s?n xu?t h??ng d?n trong catologue. Gi?a my tr?c ti?p v my gin ti?p, theo kh?ng ??nh c?a ng L Quang H?i, ph? trch b?o hnh c?a hng Matsushita th m?c ?? nguy hi?m l nh? nhau. C khc l v?i my gin ti?p th ng??i ta c th? cp ?i?n trong khi t?m n?u n??c ? ?? nng.

Theo ng Nguy?n Thi D?ng, Ph? trch trung tm b?o hnh ?i?n my Thin Ha th, v?i my n??c nng tr?c ti?p, c?n ch?n mua lo?i c thi?t b? ch?ng r ?i?n ho?c ph?i l?p ring b? ph?n ny bn ngoi. B?i v phng t?m lun ?m ??t, khng thch h?p l?m ??i v?i cc thi?t b? s? d?ng nhi?u m?ch ?i?n t?.

Ngu?n : internet