G?n ?y cc hng ?i?n t? ?ua nhau qu?ng co cc lo?i my l?nh, t? l?nh, my gi?t... c ch?c n?ng di?t cc lo?i virus, trong ? c lo?i di?t ???c c? virus H5N1?!
M?i ?y hng ?i?n t? L. tung ra th? tr??ng lo?i my l?nh Neo Plasma Plus di?t virus H5N1. Tr??c ?, hng ?i?n t? Sh. c?ng ? gi?i thi?u m?t hng t??ng t?. Nhi?u ng??i bn hng m?nh mi?ng gi?i thi?u: C? lo?i no c k hi?u ion l di?t ???c t?t.

Virus no c?ng di?t ???c?
Theo gi?i thch t? hng L., s? d? my l?nh c kh? n?ng tiu di?t ??n 99% virus H5N1 trong khng kh l do c s? d?ng m?t mng l?c ??c bi?t ???c ph? b?i cc h?p ch?t, trong ? c ch?t Leuconostoc Citreum l m?t lo?i axt lactic ???c chi?t xu?t t? mn kim chi truy?n th?ng. Ngoi ra, lo?i my ny cn ???c trang b? thm cc l?p l?c hi?u qu? v?i cc tc nhn di?t khu?n t? nhin ???c chi?t xu?t t? cy di?p c, v mng l?c s? d?ng ion b?c...

Cn hng ?i?n t? Sh. (tung ra th? tr??ng lo?i my l?nh s? d?ng cng ngh? Plasmacluster c kh? n?ng kh?ng ch? t?i 99% ho?t ??ng c?a virus cm gia c?m H5N1 pht tn trong khng kh) l?i gi?i thch: Cng ngh? ny s?n xu?t ra nhi?u h?n cc ion m v d??ng trong ?i?u ki?n cn b?ng l t??ng ?? di?t vi khu?n, n?m m?c, kh? mi c?ng nh? lm ng?ng ho?t ??ng cc tc nhn gy d? ?ng. Hng Sh. khng ch? ?ng d?ng cng ngh? trn trong my l?nh m cn s? d?ng trong vi?c s?n xu?t t? l?nh, my l?c khng kh...

Cc hng ?i?n t? khc c?ng khng ch?u km. M?i ?y, hng S. gi?i thi?u lo?i my gi?t m?i nh?t cho n?m 2006 Silver Nano, c kh? n?ng di?t khu?n ??n 99,9%. Cng ngh? ny s? t?o ra ion b?c c?c nh? ?? di?t khu?n c?ng nh? khng khu?n ??n c? thng tr?i sau ?, gip qu?n o lun tinh khi?t.

T? l?nh Plasma c?a hng T. nh? kh ozon, ion m nn di?t khu?n g?p 400 l?n so v?i thng th??ng; kh ozon kh? mi g?p 10 l?n; tia c?c tm kh? kh etylen g?p 100 l?n....
Ch?a bi?t hi?u qu? th?t s? c?a cc lo?i my l?nh, t? l?nh... di?t vi khu?n, k? c? virus H5N1, ??n ?u. Nh?ng theo ng V? Lm, ph? trch ngnh hng ?i?n l?nh Trung tm ?i?n my Thin Ha, h?u h?t khch hng hi?n nay ??u h?i my c di?t virus khng th m?i mua.
Kh?o st gi t?i cc trung tm, siu th? ?i?n my trn ??a bn TPHCM cho th?y, gi cc m?t c ch?c n?ng di?t khu?n ??u cao h?n hng thng th??ng cng ch?ng lo?i kho?ng 500.000 1 tri?u ??ng/ci.

Ch? l qu?ng co!

Ti?n s? Ph?m Thnh Qun, Ph Tr??ng Khoa Cng ngh? Ha h?c ??i h?c Bch khoa TPHCM, cho bi?t nh?ng cng ngh? trn c?ng c t nhi?u kh? n?ng di?t khu?n nh?ng khng ph?i l t?t c?, nh?t l virus cm gia c?m H5N1.

Ch?ng h?n, cng ngh? plasma nhi?t ?? th?p ???c s? d?ng ?? bi?n cc phn t? c?a cc ch?t thnh ion m v d??ng t?o thnh tia b?c x? ?i?n t? ?? di?t khu?n. L thuy?t l v?y, nh?ng ?? ?ng d?ng th ph?i th? nghi?m, v t?ng ch?ng lo?i virus c ch? ?? phn h?y khc nhau. Cho nn m?t s?n ph?m no ? c?ng ch? kh?ng ch? ???c m?t s? lo?i vi khu?n, virus nh?t ??nh ch? khng th? tiu di?t ???c h?t.

My t?o ozone c tc d?ng di?t khu?n, nh?ng c?ng h?n ch?. Tuy nhin, ozone cn gy h?i ??n s?c kh?e con ng??i v v?t nui nh? gy ung th? da, gy b?nh qua ???ng h h?p. Ring ion b?c, khng ph?i lc no b?c c?ng t?n t?i trong ion. Ch?a k? vi?c s? d?ng b?c l r?t ??t, ??ng th?i di?t khu?n khng hi?u qu? v b?c kh ph?n ?ng.

Ti?n s? Nguy?n Th? Bay, Ch? nhi?m B? mn B?nh h?c Khoa Y h?c C? truy?n ??i h?c Y D??c TPHCM, thng tin: Cy di?p c lu nay ch? c cng d?ng ?i?u tr? b?nh tr? do c ch?t khng sinh cho nn c kh? n?ng c?m mu. Lo?i cy ny ch?a h? nghe ni v? kh? n?ng ng?n ng?a hay di?t ???c virus H5N1.

??i v?i mn ?n kim chi c?a ng??i Hn Qu?c c v? cay kch thch ?n u?ng ch? khng c ch?c n?ng di?t khu?n. Bc s? L Hng, Ph Vi?n tr??ng Vi?n Y d??c h?c Dn t?c TPHCM, c?ng cho bi?t khng s sch v? no ni ??n kim chi c kh? n?ng trn.

Ti?n s? - bc s? Tr?n T?nh Hi?n, Ph Gim ??c B?nh vi?n Nhi?t ??i TPHCM, ni, hi?n nay cc nh khoa h?c c?ng ch?a bi?t chnh xc virus cm gia c?m ly qua ???ng h h?p hay cn ???ng no khc. Vi?c cc hng ?i?n t? qu?ng co s?n ph?m c?a h? di?t ???c virus cm gia c?m, n?u ?ng th qu tuy?t v?i. Tuy nhin, ch? nn xem ?y l qu?ng co v ch?a c b?ng ch?ng, c? s? khoa h?c.

Theo Nguy?n H?i
Ng??i Lao ??ng


Tin mới hơn
Tin cũ hơn