Ma nng n?m nay th? tr??ng TPHCM c thm d?ch v? cho thu my l?nh, ?p ?ng nhu c?u ch?ng nng ng?n h?n c?a ng??i tiu dng.
Cch th?c kinh doanh ny lm th? tr??ng hng ?i?n l?nh, v?n ? "nng", cng thm "b?ng".
Khch hng l th??ng ??

Gi?a thng 3, khi ci n?ng oi b?c b?t ??u xu?t hi?n t?i TPHCM v nhi?t ?? ?ang l?m le m?c 37-38oC c?ng l lc trn cc trang qu?ng co c?a nhi?u t? bo xu?t hi?n nh?ng l?i rao h?p d?n nh? Cho thu my l?nh gi c?c r?, ??c bi?t: Cho thu my l?nh... 
N?u khch hng c nhu c?u tm thm nh cung c?p d?ch v?, ch? c?n ?i?n tho?i ??n t?ng ?i 1080 l ? c thm t? 3 - 5 ??a ch? n?a ?? l?a ch?n. 
Anh Xun H?ng, ??i di?n Cng ty ?i?n t? Gi?ng V cho hay, tr??c ?y, d?ch v? cho thu my l?nh c?a cng ty th??ng ch? ph?c v? cho cc doanh nghi?p, t? ch?c trong cc d?p nh? lm phim tr??ng, games show, h?i ch?...
G?n ?y, cng ty ph?c v? c? khch hng c nhn, gia ?nh.C nhi?u l do ?? khch hng thu thay v mua h?n 1 ci my l?nh nh? chi ph b?o tr s?a ch?a my l?nh cao, nhu c?u xi my ch? th?t s? c?n thi?t trong nh?ng ngy h,... - anh H?ng cho bi?t. 
Cn theo Cng ty Tr??ng & Lin doanh, nhu c?u thu my l?nh ? nhm khch hng c nhn g?n ?y t?ng m?nh nn cng ty s?n sng m? r?ng ??i t??ng ph?c v?.
Ngoi cc lo?i my l?nh dng trong cc h?i ngh? l?n, l?p trong cc nh my s?n xu?t, cng ty c?ng ? chu?n b? ?? cc lo?i my l?nh ?? dng trong gia ?nh nh?, ?i?u ch?nh ph h?p v?i di?n tch phng c?a ng??i s? d?ng. 
Nhi?u c? s? kinh doanh ch? tnh ph cho thu my l?nh, khng tnh ph v?n chuy?n, l?p ??t, th?m ch c n?i cn cam k?t th?i gian kh?c ph?c s? c? khng qu 3 gi? k? t? khi nh?n thng bo.
Th?i gian thu my c?ng r?t tho?i mi, khch hng c th? thu 1 bu?i (sng/chi?u), m?t ngy ho?c vi thng... 
C?n th?n v? gi Tuy doanh nghi?p, c?a hng cho thu my l?nh no c?ng t? ra ni?m n?, chi?u khch hng nh? v?y nh?ng n?u khng bi?t m?c c?, ng??i tiu dng s? ph?i thu my l?nh v?i m?c gi trn tr?i. 
Nh? cng ty Tr??ng & Lin danh bo gi cho thu my 1,5 ng?a 1,5 tri?u ??ng/thng, thu 3 thng gi?m xu?ng cn 1,4 tri?u ??ng/thng.
Song t?i C?a hng Ng?c Bnh (Q.3) lo?i my 1,5 ng?a ny ???c cho thu v?i gi 1,2 tri?u/thng, thu 3 thng ch? cn 1 tri?u ??ng/thng. Cng ty Gi?ng V l?i c cch tnh ti?n thu theo mt kh?i. Gi cho thu ???c bo t? 0,5 - 1 USD/m3/thng.
Nh? v?y, tnh ra m?t c?n phng 80m3 s? m?t 80 USD/thng ti?n thu.  M?t lo?i hnh d?ch v? no m?i ra ??i, ch?a c s? c?nh tranh gay g?t gi?a cc nh cung c?p th ng??i tiu dng v?n lun ch?u thi?t v m?c gi cao v khng nh?t qun. Do v?y, khch hng c?ng nn c thm k? n?ng m?c c? khi s? d?ng cc d?ch v? m?i ny. 
Theo Nguy?n Sa
Vietnamnet

Tin mới hơn
Tin cũ hơn