L?P MÁY L?NH, THÁO MÁY L?NH, DI D?I MÁY L?NH TREO T??NG, ÂM TR?N, CASSETTE GIÁ R?

Trên th? tr??ng có nhi?u hãng máy l?nh v?i công su?t , hình d?ng, ch?t l??ng và giá c? khác nhau. Do ?ó, tr??c khi mua b?n hãy suy ngh? th?t k? và l?a ch?n cho gia ?ình mình m?t b? máy l?nh ?áp ?ng di?n tích c?n phòng, nhu c?u s? d?ng, phù h?p túi ti?n và ??c bi?t là có ?? b?n cao.

Bên c?nh ?ó, vi?c l?p máy l?nh c?ng quan tr?ng không kém vì n?u ch?n ??n v? thi công uy tín thì có nhi?u l?i ích không th? ng? nh? :

- L?p máy l?nh theo ?úng phong th?y

- Ti?t ki?m chi phí v? ?i?n n?ng tiêu th?

- ??m b?o máy ch?y luôn ?n ??nh

- Chi phí l?p ??t th?p. Tr??ng Phú s? nghiên c?u v? trí l?p máy l?nh sao cho ???ng ?ng là ng?n nh?t.

Chúng tôi chuyên cung c?p các d?ch v? l?p máy l?nh t?i nhà :

- D?ch v? l?p ??t máy l?nh treo t??ng

- D?ch v? l?p ??t lo?i multi ( 1 dàn nóng – nhi?u dàn l?nh ).

- D?ch v? l?p ??t máy l?nh âm tr?n (cassette).

- D?ch v? l?p ??t máy l?nh âm tr?n g?n ?ng gió.

- D?ch v? l?p ??t máy l?nh áp tr?n

- D?ch v? l?p ??t máy l?nh t? ??ng.

- D?ch v? l?p ??t máy l?nh h? trung tâm (gi?i nhi?t b?ng n??c ho?c gi?i nhi?t b?ng gió).

- D?ch v? l?p ??t máy l?nh h? ?i?u khi?n thông minh ti?t ki?m ?i?n.

KHUY?N MÃI KHI L?P MÁY :

lap may lanh gia re hcm

Tham kh?o các b??c l?p máy l?nh :

L?a ch?n v? trí:

Vi?c l?p máy l?nh khó mà d?, n?u chúng ta l?p ??t máy l?nh sai cách d? d?n ??n tình tr?ng ch?y n??c, rò ga, gi?m tu?i th? c?a máy l?nh…, t? ?ó gây t?n th?t cho ng??i và tài s?n.

Yêu c?u khi thi công:

Tr??c khi l?p ??t c?n ph?i kh?o sát k? n?i c?n l?p ??t giúp b?o v? máy ?? máy ho?t ??ng t?t nh?t. 

V?i s? nhi?t tình và c?i m? trong d?ch v? ch?m sóc khách hàng, ??n v?i chúng tôi, quý khách s? ???c t? v?n mi?n phí vi?c l?a ch?n và v? trí l?p sao cho hi?u qu? nh?t, tránh các hi?n t??ng r? sét, ch?y sai ch?c n?ng, b? ch?y n??c, rò ga…gây t?n th?t cho ng??i s? d?ng v? ti?n b?c và th?i gian s?a máy l?nh.

N?u quý khách hàng có nhu c?u l?p cho nhà riêng, c? quan, công ty, xí nghi female cialis online?p hay các trung tâm th??ng m?i… hãy g?i cho chúng tôi theo s? 0909.520.179 ?? nh?n ???c nh?ng ?u ?ãi v? chi phí l?p ??t và chi phí mua máy.

?i?n l?nh Tr??ng Phú r?t hân h?nh ???c ?em t?i s? “ T??i mát m?i ngày ” cho quý khách hàng.