THI CNG - C?I T?O H? TH?NG ?NG GI NH HNG, SIU TH?, NH X??NG, B?NH VI?N

L?P ??T H? TH?NG ?NG GI - H? TH?NG L?NH TRUNG TM

Cng Ty Tr??ng Ph l ??n v? chuyn thi cng, thi?t k? v c?i t?o h? th?ng ?ng gi cho nh hng, b?nh vi?n, nh x??ng, siu th?...chuyn nghi?p v nhanh chng. V?i kinh nghi?m dy d?n c?a ??i ng? k? thu?t gi?i, cng ty chng ti ? hon thnh 1 s? cng trnh nh? :

- Nh hng burger King Tr??ng Chinh . ??a ch? : 138A Tr??ng Chinh, P. 12, Qu?n Tn Bnh, TP. HCM

- C?i t?o h? th?ng gi cho siu th? maximark c?ng ha

- Nh th?u ph? thi cng h? th?ng ?ng gi cho b?nh vi?n qu?c t? Thnh ? Qu?n Bnh Tn

- Nh th?u ph? thi cng h? th?ng ?ng gi B?nh Vi?n Phc An Khang Qu?n 2

.... V 1 s? cng trnh nh? ?ang d?n hon thnh

Vi?c l?p ??t m?t h? th?ng ?ng gi hay qu?t thng gi trong nh?ng khu cng nghi?p,c? s? kinh doanh l?n, nh hng hay cc ta nh, b?nh vi?n l vi?c lm khng h? d? dng https://pha....e/viagra-prix/. V ?y l m?t h? th?ng kh ph?c t?p, ?i h?i ng??i thi cng ph?i c nghi?p v? chuyn mn cao.

Song, ?? tm m?t ??a ch? an ton ?ng tin c?y trong vi?c thi cng l ?i?u v cng kh kh?n cho cc nh th?u cng trnh. Gi?i php no ?? thi cng hi?u qu? v ti?t ki?m chi ph nh?t ?

?i?n L?nh Tr??ng Ph v?i mong mu?n mang l?i gi?i php t?t nh?t cho cc nh th?u trong xy d?ng. Chng ti chuyn b?o tr v thi cng ?ng gi cho cc ta nh cao t?ng, h? th?ng ht mi nh hng, nh x??ng..v?i m?t quy trnh khp kn, an ton, hi?u qu? v ch?t l??ng v??t tr?i.

thi-cong-ong-gio

L m?t ??n v? ho?t ??ng lu n?m trong l?nh v?c thi cng ?ng gi, l?p ??t v?t li?u cch nhi?t, cch m v ch?ng chy. ??i ng? k? thu?t dy d?n kinh nghi?m, t?ng th?c hi?n nhi?u cng trnh ?ng gi l?n cho cc trung tm, ?i?n L?nh Tr??ng Ph lun hon thnh v th?c hi?n t?t cc cng trnh ???c giao.

Chng ti hi?u r?ng, vi?c ny ?i h?i r?t nhi?u k? thu?t, n?m r cc nguyn l ho?t ??ng c?ng nh? cch l?p ??t t?ng lo?i ?ng gi sao cho hi?u qu? v ti?t ki?m nh?t. Cch b? tr sao cho h?p l , g?n, d? v?n hnh, d? b?o tr b?o d??ng ph h?p v?i k?t c?u khng gian, l?p ??t theo tiu chu?n qu?c t? c?ng ???c chng ti quan tm v ch tr?ng trong qu trnh thi cng.

V?i tiu ch l?y ch?t l??ng v uy tn lm ??u , chng ti r?t t? tin mang ??n cho qu khch hng nh?ng d?ch v? t?t nh?t, gi c? h?p l, t?c ?? tri?n khai nhanh nh?t cng tc phong lm vi?c chuyn nghi?p.

?i?n L?nh Tr??ng Ph r?t mong ???c h?p tc v?i cc nh th?u cng trnh trong vi?c thi cng ?ng gi.