nap-gas-may-lanh

N?p gas my l?nh, t? l?nh t?i nh

M?t cng vi?c c?ng khng km ph?n quan tr?ng trong vi?c s? d?ng my l?nh hay t? l?nh ??t ???c hi?u qu? t?t nh?t, ? l n?p gas my l?nh , t? l?nh

My l?nh, t? l?nh l nh?ng thi?t b? ???c c?u t?o kh ph?c t?p, nn qu trnh n?p gas c?ng khng h? d? dng n?u chng ta khng n?m v?ng nguyn l ho?t ??ng c?ng nh? lo?i gas ???c n?p vo.

Chng ti, ?i?n L?nh Tr??ng Ph s? l m?t ??a ?i?m ?ng tin c?y v uy tn gip qu khch hng l?a ch?n ?ng lo?i gas v?i chi ph h?p l. D?ch v? n?p gas my l?nh, t? l?nh c?a chng ti l d?ch v? ?ang ???c nhi?u khch hng tin t??ng v s? d?ng v:

-       Gas l?nh l m?t mi ch?t l?nh gip my ho?t ??ng t?o h?i l?nh t?a xung quanh.Trn th? tr??ng c r?t nhi?u lo?i ga: R22,R11, R12, R14, R13, R502, R134A, NH3, v th? chng ti s? gip qu khch ch?n lo?i gas ?ng v?i lo?i my ?ang s? d?ng.

-       N?ng ?? gas l?nh r?t quan tr?ng trong h? th?ng lm l?nh, n?u thi?u gas th h? th?ng l?nh s? km l?nh, qu trnh lm l?nh di?n ra ch?m, n?ng su?t l?nh th?p, d? h? block my.Do ?, d?ch v? n?p gas my l?nh, t? l?nh c?a chng ti s? gip qu khch n?p ?ng l??ng gas quy ??nh ?? my ho?t ??ng ??t ???c hi?u qu? cao nh?t, v n?u l??ng gas l?nh thi?u ho?c d? s? c nguy c? lm h?ng block trong vi tu?n, d?n ??n chi ph s?a ch?a cao.

Th?i ti?t n?ng nng, n?u my l?nh,t? l?nh ?ang ho?t ??ng m khng l?nh, khng lm mt ???c s? lm b?n c?m th?y kh ch?u v b?t ti?n.Nh?ng lc ?y, hy nh?c my v g?i ngay cho chng ti ?? s? d?ng d?ch v? n?p gas my l?nh, t? l?nh t?i nh.

?i?n l?nh Tr??ng Ph r?t hn h?nh ???c ph?c v? qu khch hng.

 

Cu h?i v? s?a t? l?nh

Cc l?i th??ng g?p c?a t? l?nh sanyo v cch kh?c ph?c

Cc l?i th??ng g?p c?a t? l?nh sanyo v cch kh?c ph?c Khi b?n s? d?ng b?t k t? l?nh no c?ng ??u c th? b? h?ng do l?i . V?i t? l?nh sannyo c?ng v?y. Sau ?y l nh?ng looic m b?n c th? hay g?p v cch kh?c ph?c n: 1. T? l?nh Sanyo khng ho?t ??ng :  Ho?t ??ng nh?ng hon to...

Cch ti?t ki?m ?i?n cho t? l?nh ?ng tuy?t

Cch ti?t ki?m ?i?n cho t? l?nh ?ng tuy?t T? l?nh l thi?t b? ?i?n gia d?ng th??ng xuyn c?m vo ?i?n ngu?n c? ngy l?n ?m v  ho?t ??ng lin t?c. V th? nn tu?i th? c?a n c?ng gi?m d?n. Khng ch? c v?y ng??i dng cn c?m t? l?nh lin t?c khng ng?ng ngh? nn t? l?nh r?t nh...

S?a t? l?nh v vi?c s? d?ng ?ng cch

S?a t? l?nh v vi?c s? d?ng ?ng cch Qua m?t th?i gian s? d?ng, t? l?nh nh b?n c th? g?p m?t vi tr?c tr?c nh?. N?u bi?t cch, th vi?c s?a t? l?nh v?i nh?ng l?i nh? v?y th?t l ??n gi?n. Tuy nhin, n?u g?p r?c r?i l?n th b?n nn g?i cho chuyn gia l ?i?u h?...